Во тек е ликовен и литературен конкурс "Есента со своите најубави бои блика, во полиња и градини на берба ве вика"

Согласно Одлуката за усвојување на измените на Програмата на одделението за заштита и влијание на животната средина за 2022 год.на Општина Охрид  бр.08-10518/10 од 29.07.2022г, Општина Охрид објави:

 

 

ЛИКОВЕН И ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ВО СОРАБОТКА СО ОХРИДСКИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА НА ТЕМА
„ ЕСЕНТА СО СВОИТЕ НАЈУБАВИ БОИ БЛИКА, ВО ПОЛИЊА И ГРАДИНИ НА БЕРБА ВЕ ВИКА“