Општина Охрид со јавен повик за субвенционирање на граѓаните на општина Охрид при купување велосипеди во 2020 година

Согласно Програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид и Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2020 година, согласно член 3 од Правилникот за користење на финансиски средства од Буџетот на општина Охрид за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на општина Охрид за купување велосипед во 20

Прочитај повеќе

Кои земјоделски култури потекнуваат од Американското копно?

Земјоделството е стара стопанска гранка која опфаќа одгледување на животни и растенија со цел обезбедување основни производи корисни за населението. Како примарна стопанска дејност земјоделството е систем кој опфаќа повеќе земјоделски активности: полјоделство, во кое се издвојуваат: ораничарски култури (житни, индустриски, градинарски и фуражни

Прочитај повеќе

Баскет игралиште во населба "Црногорци"

Општина Охрид и Агенцијата за млади и спорт на Република Северна Македонија наскоро започнуваат со реализација на крупен спортски проект, изградба на Баскет игралиште во некогашната касарна „Михајло Апостолски“ .Игралиштето сместено во делот за спорт и рекреација ќе биде со димензии 22м на 22м и површина од 422 м2. На него ќе има специјална по

Прочитај повеќе